Kliniska prövningar

En klinisk prövning är en systematisk undersökning som syftar till att exempelvis upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel. Syftet med prövningen kan också vara att identifiera eventuella biverkningar och att studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt.

Anpassade lösningar

ApoEx utför alla moment, inklusive eventuell beredning, som kan tänkas vara aktuella i hanteringen av prövningsläkemedel i kliniska prövningar. Vi anpassar tjänsten efter kundens önskemål, behovet i respektive prövning och efter innehållet i tecknade avtal. Vi har lokal närvaro vid flera av de största universitetssjukhusen samt möjlighet att distribuera prövningsläkemedel till flertalet av landstingen runt om i landet.

Vårt erbjudande inom kliniska prövningar

✓ Temperaturövervakad lagerhållning
✓ Tilläggsmärkning
✓ Randomisering/kodkuvert
✓ Kodbrytning
✓ Iordningställande
✓ Inköp av eventuella övriga läkemedel och tillbehör
✓ Distribution
✓ Validerad, temperaturövervakad skickning
✓ Returhantering och destruktion, inklusive destruktionscertifikat
✓ Samordning

Vid multicenter-studier erbjuder vi praktiska samordningslösningar, genom att ett av våra apotek hanterar prövningsläkemedel för samtliga svenska kliniker i studien.

Kvalitetssäkrad hantering av prövningsläkemedel

All hantering och iordningställande av läkemedel för klinisk prövning sker enligt gällande författningar, EU-direktiv, GCP, GMP och GDP. Vår verksamhet inspekteras av Läkemedelsverket.


Clinical trials

A clinical trial is a systematic study that aims, for example, to discover or verify clinical, pharmacological or pharmacodynamical effects of a medicinal product. The purpose of the trial may also be to identify possible side effects and to study the absorption, distribution, metabolism and excretion of a medicinal product in order to ensure its safety and efficiency.

Custom solutions

ApoEx performs all steps, including any preparations, that may be relevant in the handling of investigational medicinal products for clinical trials. We customize the service to the customer’s wishes, the need in each clinical trial and to the content of signed agreements. We have a local presence at several of the largest university hospitals and the opportunity to distribute medicinal products to most of the regions in Sweden.

Our offer in clinical trials

✓ Temperature-monitored storage
✓ Additional labelling
✓ Randomization/code envelope
✓ Code breaking
✓ Preparation
✓ Purchase of any other medicinal products and equipment
✓ Distribution
✓ Validated temperature-monitored transport
✓ Handling of medicinal product returns and destruction, including destruction certificate
✓ Coordination

For multi-center studies we provide practical coordination, meaning that one of our pharmacies handles the investigational medicinal product for all Swedish clinics that are part of the study.

Quality-assured handling of investigational medicinal products

All handling and preparation of medicinal products for clinical trials takes place in accordance with current regulations, EU directives, GCP, GMP and GDP. Our operations are inspected by the Swedish Medical Product Agency.

Vi utför kliniska prövningar från Luleå i norr till Malmö i söder

We have several locations for clinical trials across the country

Kontakta oss / Contact us

Välkommen att kontakta oss med Din förfrågan! / Welcome to contact us with your request!

För avtalsfrågor / For contract issues:

kpavtal@apoex.se

För pågående studier / For ongoing studies:

Stockholm

E-mail: klinprov.stockholm@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 03
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Eugeniavägen 23, 171 64 Solna

Malmö/Lund

E-mail: klinprov.malmo@apoex.se
Telefon: +46 10-101 50 61
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Blidögatan 27, 211 24 Malmö

Örebro

E-mail: klinprov.orebro@apoex.se
Telefon: +46 19-602 12 13
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro

Umeå

E-mail: klinprov.umea@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Sundsvall

E-mail: klinprov.sundsvall@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, 856 43 Sundsvall

Sunderbyn (Luleå)

E-mail: klinprov.sunderby@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå